Vedtatt reguleringsplan Auma fjellbrudd

Auma fjellbruddKommunestyret vedtok i møte den 13.13.2012 i henhold til plan og bygningslovens §12- 12 reguleringsplan for Auma fjelltak (R 108).

Fjellbruddet ligger nord for Alvdal, vest for Glomma og rv. 3, i et område som heter Straumsenglia. Formålet med planen er å legge til rette for videre uttak av masser fra fjellbuddet på Auma.

Vedtatte dokumenter:Planbeskrivelse Bestemmelser  Plankart   ROS analyse

 

Klageadgang: 

I henhold til pbl § 1 – 9 og forvaltningslovens § 28 er det rett til å klage på vedtaket.

­                                                                

Klagefristen er 3 uker fra du mottok melding om vedtaket. Dersom du klager for sent, kan vi se bort fra klagen. Du kan søke om å få forlenget fristen.­                                           

­                                                                

I klagen må det presiseres hvilket vedtak det klages over, hva som er årsaken til klagen og hvilke endringer som du ønsker. Det bør også opplyses om eventuelle andre forhold som kan ha betydning for klagen. Klagen må undertegnes.­                    

­                                                                 

Klagen skal sendes til Tynset kommune avdeling Plan, byggesak og geodata. 2500 Tynset eller elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.  Kommunestyret, som har fattet vedtaket, vil vurdere saken på nytt. Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt

til Fylkesmannen i Hedmark, som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­

­                                                                 

De har anledning til å se dokumentene i saken. De må i tilfelle ta kontakt med oss. Vi vil også kunne gi nærmere opplysninger om framgangsmåten ved klagebehandlingen.­

Publisert av: TF
22.01.2013