Vedtatt reguleringsplan for Røesgrenda boligområde, Tylldalen

RøesgrendaTynset kommunestyre har i sak 45/13 den 11.06.13 vedtatt reguleringsplan for Røesgrenda boligområde, Plan-ID R109.

Planforslagets hovedformål er å legge til rette for et attraktivt og variert boligområde i Tylldalen.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her 

 

tylldalen.no

Vedtatte dokumenter finner du nedenfor:

  1. Planbeskrivelse
  2. Planbestemmelser
  3. Plankart  
  4. Estetisk veileder

 

Klagerett: 

Vedtaket kan påklages i henhold til Plan- og bygningsloven av 2008, § 1-9, jfr. Forvaltningslovens kap. IV.

Eventuelle klager må framsettes skriftlig og sendes Tynset kommune, interkommunal enhet for Plan, byggesak og geodata innen 10. juli 2013. 

Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter Plan- og bygningslovens §§ 15-2 og 15-3 må framsettes skriftlig for kommunen innen 3 år fra kunngjøring, jf. plan- og bygningslovens § 15 – 3.

Publisert av: Tone Fiskvik
19.06.2013