Kommunedelplan Tynset tettsted

kommunevåpenVarsel om igangsetting av revisjon av arealplan i Tynset kommune – innspill til arealbruk. Formannskapet i Tynset vedtok 27.11.14 i sak 133/14 oppstart av rullering av arealplanen i Tynset, se her. Det er ønskelig å få innspill til arealbruk for hele kommunen så raskt som mulig. For de som allerede har sendt inn innspill, vil disse bli tatt med i den  videre i prosessen. 

Program for hvordan revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel skal utføres er vedtatt av kommunestyret i et eget planprogram den 01.10.13, se her.
Revisjon av delplan Tynset tettsted skal prioriteres først.

Det er vedtatt følgende plangrense: 

 

kart plan

 

 

Dette betyr i praksis bare at det jobbes først med arealbruk innenfor dette området.

 

Det er lagt opp til et åpent møte med presentasjon av utredninger og et foreløpig planforslag før planen blir lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring.

 

Gjeldende kommunedelplan for Tynset tettsted fra 2007 består av følgende dokumenter;

-   Tekstdel, se her 

-   Plankart, se her  

a) Høydestudie, se her 

b) Estetisk veileder, se her 

c) Visuell beskrivelse, se her 

Det er denne planen, med utredninger som nå skal revideres.  

 

Det er også en intensjonen er at revisjonen skal bygge på kommuneplanens samfunnsdel som er ute til høring tom. 01.12.14. Utkast til samfunnsdelen kan leses her

 

For nærmere informasjon,  ta kontakt med enhet for Plan, byggesak og geodata eller send en e-post til postmottak@tynset.kommune.no.

Publisert av: Gosia Kveberg
05.12.2014