Endelig vedtak Krullhaugen

Krullhaugen 2016Formannskapet vedtok den 14.01.2016  Detaljregulering for Krullhaugen bolig- og fritidsområde, (Plan id 201203-01). 

Planområdet ligger på Kvikne. Formålet med planen er å justere formålsgrensen mellom felt B/BK og B2, samt endre atkomst til felt B2, hvor det fortettes med to i stedet for en boligtomt.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her: 

 

Særutskrift sak 15/1434, Formannskapet 12/16

Planbeskrivelse 

Plankart 

Planbestemmelser 

ROS-analyse 

Notat 

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

 

 

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­. Klagefristen er 23.02.2016.

                                                                

Klagen skal sendes til:

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 23.02.2016.

 

 

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­

Publisert av: Tone Fiskvik
01.02.2016