Vedtatt områdereguleringsplan for serverpark i Tylldalen

Serverpark Tylldalen 170616Kommunestyret vedtok i møte den 14.06.16 områdereguleringsplan for serverpark i Tylldalen, plan-ID 201502. Hensikten med områdeplanen er å avsette areal for etablering av næringsvirksomhet i form av en serverpark.  Planvedtaket kunngjøres herved i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

Serverpark Tylldalen 170616

 

Kommunens saksfremlegg og vedtak i kommunestyret kan leses nedenfor:

 

Konsekvensutredning 

Planbeskrivelse  

Planbestemmelser  

Plankart  

Særutskrift  

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

 

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket. Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket. Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

Publisert av: Tone Fiskvik
17.06.2016