Detajlregulering for Arnemo - plan til høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok Formannskapet i Tynset 03.10.19 i sak 117/19 å legge Detaljregulering for Arnemo, Plan-ID 201811, ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for nye boliger i tråd med overordnet plan.

Planområdet er på ca. 16 daa og ligger langs Aumliveien i Tynset sentrum.

Dokumenter i saken kan leses her:

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg i høringsperioden.

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 20.11.19