Detaljregulering for Jørgensmoen, plan-ID 202005

Klikk for stort bilde I medhold av plan og bygningslovens § 12- 14 vedtok kommunestyret i Tynset 22.10.2020, saksnr. 111/20, mindre endring etter forenklet prosess av detaljregulering for Jørgensmoen, plan-ID 202005.

Endringen innbefatter arealformålsendring av KS2(Konsentrert småhusbebyggelse) til BB (overordnet boligformål). Da vil det innenfor området tillates både frittliggende boligbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse. Forslagsstiller er Byggservice Nord-Østerdal AS.

Vedlagte dokumenter:

  1. Særutskrift (PDF, 339 kB)
  2. Plankart, datert 28.09.2020 (PDF, 1001 kB)
  3. Reguleringsbestemmelser, datert 12.10.2020 (PDF, 109 kB)

Det er klageadgang på vedtaket. Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no

Klagefristen er 23.11.2020.