Detaljregulering for Savalkletten hyttefelt

Formannskapet vedtok den 23.09.2021, saksnr 109/21, å fremme og legge planforslaget Detaljregulering for Savalkletten hyttefelt, plan ID 201907, ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §§5-2 og 12-10.

Begrunnelsen for vedtaket går fram av vedlagte saksutredning (PDF, 10 MB) 

Formålet med planen er å endre eksisterende reguleringsplan for å legge til rette for fortetting i øverste del av hytteområdet på eiendom gnr./bnr. 125/87.

Har du spørsmål til planen, ta gjerne kontakt med enhet for Plan, Byggesak og Geodata, tlf. 62 48 50 00.

Merknader til planen sendes skriftlig til postmottak@tynset.kommune.no eller Tynset kommune, Plan, Byggesak og Geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset.

Frist for innspill er 12.11.2021

SÆRUTSKRIFT (PDF, 10 MB)

PLANKART, MÅLESTOKK 1:1000, DATERT 07.09.2021 (PDF, 2 MB)

REGULERINGSBESTEMMELSER, DATERT 24.09.2021 (PDF, 127 kB)

PLANBESKRIVELSE, DATERT 12.09.2021 (PDF, 8 MB)

ROS - ANALYSE, DATERT 12.09.2021 (PDF, 3 MB)

SKREDFAREVURDERING SAVALKLETTEN HYTTEFELT, DATERT 25.06.2021 (PDF, 11 MB)

GEOLOGISK RAPPORT UTARBEIDET AV JACK LAU MED VEDLEGG, DATERT 18.03.19 (PDF, 15 MB)

NOTAT OM VEIBYGGING PÅ MYR, DATERT 07.10.20 (PDF, 3 MB)

FORLIK OM ATKOMSTRETT FRA NORD-ØSTERDAL JORDSKIFTERETT, DATERT 29.10.2019 (PDF, 952 kB)

VA-PLAN, DATERT 18.08.2021 (PDF, 2 MB)

LØYPEKART, DATERT 18.08.2021 (PDF, 945 kB)

LØYPEKART MED TERRENGUTSLAG, DATERT 13.10.20 (PDF, 966 kB)

MERKNAD VED VARSEL OM OPPSTART FRA NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT, DATERT 07.01.20 (PDF, 673 kB)

MERKNAD VED VARSEL OM OPPSTART FRA FJELLREGIONEN INTERKOMMUNALE AVFALLSSELSKAP AS, DATERT 13.01.20 (PDF, 2 MB)

MERKNAD VED VARSEL OM OPPSTART FRA STATENS VEGVESEN M/ KORRESPONDANSE, DATERT 23.01.20 (PDF, 5 MB)

MERKNAD VED VARSEL OM OPPSTART FRA FYLKESMANNEN I INNLANDET, DATERT 11.02.20 (PDF, 3 MB)

MERKNAD TIL PLANFORSLAG FRA SAVALEN UTVIKLING, DATERT 25.11.20 Side 2 av 19 (PDF, 527 kB)

LANDSKAPSANALYSE FOR SAVALEN (PDF, 26 MB)