Detaljregulering for Storløenget hyttefelt

Plan til høring og offentlig ettersyn

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-10 legges detaljregulering for Storløenget hyttefelt, plan-id 202002, ut til høring og offentlig ettersyn etter første gangs behandling i Formannskapet, 11.03.2021 sak 33/21.

Planområdet omfatter eksisterende hyttefelt bestående av 8 hytter:

Klikk for stort bilde 

Hensikten med planarbeidet er å høyne standarden med innlagt vann / avløp, øke hyttestørrelsen noe. Plankartet skal endres i tråd med eksisterende situasjon.

Planlagte reguleringsformål er fritidsbebyggelse, kjøreveg, parkering og LNF-F, friluftsformål. Det er lagt inn hensynssone for grunnvannsforsyning.  Før etablering av innlagt vann- og avløp kreves det godkjent VA-plan samt lik vannkapasitet og trykk for samtlige 8 hytter innenfor planområdet.

Avvik fra gjeldende plan:

Hytteområdet er avsatt til lav-standard hytteområde i Kommunedelplanen for Yset, datert 25.06.2002. Konsekvensene av endringene er utredet i planbeskrivelsen.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her:

Samlet saksfremstilling sak 21/89, F-skapssak 33/21. (PDF, 2 MB)

Plandokumentene kan leses her:

Plankart (PDF, 593 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 3 MB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

ROS-analyse (PDF, 885 kB)

Vann- og avløpsplan (PDF, 5 MB)

Vann- og avløpsplan – kart (PDF, 451 kB)

Innspill til varsel om oppstart

Statens vegvesen (PDF, 50 kB)
NVE (PDF, 575 kB)
Fylkesmannen Innlandet (PDF, 125 kB)

For vurdering av innkomne merknader ved oppstart: se saksfremlegg (PDF, 2 MB).

Har du spørsmål til planforslaget kan du ta kontakt med Hilde Aanes, telefon 624 85 000, eller hilde.aanes@tynset.kommune.no.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tynset kommune, enhet for plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset innen 29. 04. 2021.