Detaljregulering for Torvgata 4, 6, 7 , 8 , 9 - Offentlig ettersyn

Formannskapet i Tynset kommune vedtok den 11.04.19 i sak 40/19 med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10 å legge Detaljregulering for Torvgata 4, 6, 7, 8, 9, plan-ID 201806 ut til høring og offentlig ettersyn.

Planen erstatter delvis plan R65A, Området mellom jernbanen, Ringveien og Torget.  Planområdet er på ca. 5,5 daa. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging og fortetting til bolig- og forretningsformål, kontorer samt tjeneste- og serviceformål. Planen skal tilrettelegge for en revitalisering av Tynset torv.

Klikk for stort bilde

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg.

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 27.05.19.