Detaljregulering Prestegardsåsen hyttegrend oppstart med planprogram

Varsel om oppstart av planarbeid, detaljregulering, høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram for Prestegardsåsen hyttegrend Tynset kommune. (PlanID 201910) I hold til plan- og bygningslovens §§12-8 og 12-9 varsles det at det er satt i gang arbeid med detaljreguleringsplan med konsekvensutredning for deler av eiendommene gnr. 21 bnr. 1,17 i Tynset kommune. Planprogram er lagt ut til høring og offentlig ettersyn.

Les mer her. (PDF, 462 kB)

Kart (PDF, 100 kB)
Referat oppstartsmøte (PDF, 2 MB)
Planprogram (PDF, 4 MB)​​​​​​​