Detaljreguleringsplan for Torvgata 4, 6, 7, 8, 9 - endelig vedtak

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Tynset i møte den 18.06.19, sak 57/19, Detaljreguleringsplan for Torvgata 4, 6, 7, 8, 9, med plan-ID 201806

Formålet med planen er å legge til rette for utbygging og fortetting til bolig- og forretningsformål, kontorer samt tjeneste- og serviceformål. Planområdet ligger i Tynset sentrum, mellom ringveien/Fv.30 og jernbanen.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 
 
 
 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg.

Klageadgang: 
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 17.07.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­ Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.