Detaljreguleringsplan rv. 3 Ya-bru

Detaljregulering for Rv.3, Ya bru, Plan-ID 202001 

Formannskapet vedtok den 26.11.2020, i sak 129/20, å legge Detaljreguleringsplan for Rv.3 – Ya bru, ut til høring og å sende den til offentlig ettersyn.

Statens vegvesen har i medhold av plan og bygningslovens §§ 3-7 og 12-10 lagt ut planforslaget til høring og offentlig ettersyn.

Klikk for stort bilde Planforslaget 

Formålet med planarbeidet er å bygge ny bru og midlertidig omkjøringsveg over Ya i Kvikne, da den gamle brua er i svært dårlig forfatning. Brua er i dag lysregulert med et sentrert kjørefelt.

Planområdet ligger ca. 500 m sør for Yset på Kvikne, og strekker seg over ca. 300 m.

Plandokumentene kan leses her:

Plankart (PDF, 685 kB)

Reguleringsbestemmelser (PDF, 52 kB)

Planbeskrivelse (PDF, 5 MB)

Teknisk plan (PDF, 3 MB)

Vedlegg 1. ROS-analyse (PDF, 558 kB)

Vedlegg 2. Støyrapport (PDF, 87 kB)

Vedlegg 3. Hydraulisk analyse (PDF, 3 MB)

Vedlegg 4. Innspill til varsel om oppstart (PDF, 5 MB)

Av hensyn til covid-19 legges ikke dokumentene ut på kommunens servicetorg, men du kan be om å få se dem.

Ta gjerne kontakt med oss.

På grunn av koronasituasjonen blir det ikke lagt opp til åpen kontordag eller fysiske møter i forbindelse med høringen. Har du spørsmål til planforslaget ta kontakt med Eirik Trøften Aas på telefon 61271264 eller epost eirik.aas@vegvesen.no. På henvendelse kan vi også sette opp individuelle videokonferansemøter via PC.

Kontaktperson i Tynset kommune er Hilde Aanes, telefon 62485195, hilde.aanes@tynset.kommune.no.

Vi ber om merknader til planen innen høringsfristen 22. januar 2021.

Send merknadene skriftlig til firmapost@vegvesen.no eller til Statens vegvesen, Drift og vedlikehold, Postboks 1010 Nordre Ål, 2605 Lillehammer. Oversendelsen merkes med detaljreguleringsplan rv. 3 Ya bru, Tynset sak 20/24903.

Fristen for innspill er 22.01.2021