Eiendomsskatt - betalingsutsettelse 2. termin

Kommunestyret fattet i sak 27/20 vedtak om betalingsutsettelse på eiendomsskatt for 2. termin ved oppfyllelse av gitte vilkår.

For eiere av boligeiendommer og fritidseiendommer må følgende vilkår være oppfylt for at utsettelse skal innvilges:

  • Skattyter er blitt permittert i 20 dager eller mer, eller skattyter er sagt opp som følge av korona-tiltak
  • Skattyter har som følge av dette midlertidig manglende betalingsevne
  • Skattyter har ikke fått dekket kostnadene til eiendomsskatt gjennom andre tiltak fra regjeringen eller andre offentlige støtteordninger
  • Eiendomsskatt for 2. termin overstiger kr 1.500,-

For næringseiendom må følgende vilkår være oppfylt for at utsettelse skal innvilges:

  • Omsetningsfall på 30 % for april måned sammenlignet med samme periode året før
  • Omsetningsfallet må være en direkte eller indirekte følge av korona-tiltak
  • Omsetningsfallet må ha ført til midlertidig manglende betalingsevne
  • Skattyter har ikke fått dekket kostnadene til eiendomsskatt gjennom tiltak fra regjeringen eller andre offentlige støtteordninger
  • Eiendomsskatt for 2. termin overstiger kr 5.000,-

Eiendommer som er omfattet av eiendomsskatteloven § 3 c (kraftanlegg, kraftnettet etc.) innvilges ikke betalingsutsettelse.

Privatpersoners søknad om betalingsutsettelse er unntatt offentligheten etter offentleglova § 13 jf. forvaltningsloven § 13.

Benytt følgende link for å søke om betalingsutsettelse.