Endelig vedtak - brønnområde 3, Savalen

Kommunestyret vedtok den 26.02.2019 Detaljreguleringsplan for brønnområde III, Savalen, Plan-IDid 201603.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for sikring av beskyttelsessonene og influensområdet til brønnområde III ved Kvikndøltjønna, Savalen. Planområdet ligger ca. 1 km øst for Savalen fjellhotell & Spa.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

 

Klikk for stort bilde

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg.

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.

                                                                

Klagen skal sendes til

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 27.03.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­