Endelig vedtak - Kommunedelplan for Tynset by 2022-2035, plan-ID 202007.

Endelig vedtak

I medhold av plan og bygningslovens §11-13 vedtok kommunestyret i Tynset den 26.01.21, med saksnummer 2/21, å fastsette planprogram for Kommunedelplan for Tynset by 2022-2035, plan-ID 202007.

Klikk for stort bilde

Planområdets avgrensning fremgår av kartutsnittet.

Formålet med planen:

  • Avklare utviklingsretning for Tynset by.
  • Vurdere behovet for nye boligområder, og evt. avklare hvor disse skal etableres.
  • Vurdere behovet for nye næringsarealer, og evt. avklare hvor disse skal etableres, samt avklare viktige arealer som bygger opp under turisme.
  • Vurdere kapasitet, sammenheng, helhet og trafikksikkerhet i vegnettet, særlig i sentrumskjernen og skole- og sjukehusområdet.
  • Vurdere en helhetlig grønnstruktur, som vil si gang- og sykkelvegnett, fortau, sykkelfelt, turveger, turstier, friområder og andre grøntarealer, opp mot fortetting og transformasjon i sentrumsområdet.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her.

  1. Særutskrift sak 21/9, Kommunestyresak 2/21. (PDF, 2 MB)
  2. Fastsatt planprogram (PDF, 3 MB)

Vedtaket lød:

Kommunestyret vedtar forslag til planprogram for Kommunedelplan for Tynset by 2022-2035, med plan ID 202007, i henhold til plan og bygningslovens §11-13.

Vedtak om Planprogram kan ikke påklages, men i det videre planarbeidet vil det være muligheter for innsyn, medvirkning og merknader, m.v.

Frist for innspill til kommunedelplan for Tynset by er 30.04.2021.

Innspill til kommunedelplanen sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.