Endelig vedtak Tunna bru

Kommunestyret vedtok i møte den 27.10.20, sak 86/20 Detaljregulering for Rv. 3 - Tunna bru med tilstøtende veg.

Vedtak i Kommunestyret 27.10.2020:

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas detaljregulering for Rv. 3 Tunna bru med tilstøtende veg, Plan-ID 201911, med følgende dokumenter:

  1. Plankart, 201911_A0-L (1-4)
  2. Reguleringsbestemmelser
  3. Planbeskrivelse, 01.07.2020
  4. Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

Formålet med planen er å erstatte dagens bru med ny bru som tilfredsstiller dagens krav, utbedre geometrien på Rv. 3 på begge sider av brua, samt legge til rette for en framtidsrettet videreføring for senere byggetrinn.

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her: (PDF, 4 MB)

Vedtatte plandokumenter kan leses her:

Plankart, 201911_A0-L (1) (PDF, 2 MB)
Plankart, 201911_A0-L (2) (PDF, 2 MB)
Plankart, 201911_A0-L (3) (PDF, 2 MB)
Plankart, 201911_A0-L (4) (PDF, 2 MB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 191 kB)
Planbeskrivelse, 01.07.2020 (PDF, 11 MB)
Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) (PDF, 4 MB)

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                       

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                                

Klagen skal sendes til

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset,

eller postmottak@tynset.kommune.no 

Klagefrist: 04.12.2020

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.