Endelig vedtatt reguleringsplan - Kjølmoen

I medhold av plan og bygningsloven § 12 – 12 vedtok Kommunestyret i Tynset i møte den 26.11.19, sak 92/19, Reguleringsplan for Kjølmoen, med plan-ID 201705.

Planområdet ligger i Tynset sentrum. Formålet med reguleringsarbeidet er å legge til rette for et attraktivt boligområde, med noe kombinert bolig/forretning/kontor mot Parkveien.

Klikk for stort bilde 

Kommunens saksframlegg og vedtak i kommunestyret kan leses her:

  1.  

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg.

Klageadgang: 
Kommunestyrets endelige vedtak kan påklages, jf. pbl §1 – 9. Eventuelle klager fremsettes skriftlig og sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 27.12.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.­ Eventuelle krav om erstatning eller innløsning må fremsettes skriftlig innen 3 år fra kunngjøringsdato jf. pbl §15- 3.