Endring av Torvgata 4, 6, 7, 8, 9 - Endelig vedtak

Formannskapet vedtok den 17.10.2019 i sak 121/19 endring av Detaljregulering for Torvgata 4, 6, 7, 8 og 9, plan-ID 201806.

Bakgrunnen for endringen er mindre justeringer for Torvgata 4 (Aas-bygget).

Byggegrense for 5. etasje justeres for å kunne videreføre eksisterende trappesjakter, og det gjøres en justering av formålsgrensen på ca. 60cm for mulighet for heis i tilknytning til trappesjakt øst i bygget. Spesifisering i bestemmelsene gjøres for mulighet for transparent overdekning av noe av utearealet på inntrukket 5.etasje.

Dokumenter i saken:

 

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                                

Klagen skal sendes til:

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 27.11.19.                                                                                                       

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse. ­