Høring av temakart til kommuneplanens arealdel og kommunedelplan for Tynset by

I forbindelse med revidering av kommuneplanens arealdel og kommunedelplanen for Tynset by blir temakart brukt som en del av beslutningsgrunnlaget, ved vurdering av innspill til planen. Temakartene er statusdokumenter over forskjellige temaer, og er en måte å synliggjøre hva som skal vurderes og bør ivaretas i utarbeidelsen av kommuneplanene.

 

Det ble utarbeidet flere temakart i 2013 og 2015 og noen av disse vil videreføres, samtidig som det utarbeides en del nye temakart. En del av disse kartene bygger på kontinuerlig oppdaterte offentlig data som hentes inn, uten at det gjøres videre registreringer på temaet i forbindelse med planprosessene. Noen av de bygger derimot på lokalt innsamlede data. For å kvalitetssikre de kartene som ikke oppdateres kontinuerlig legges disse temakartene ut til offentlig ettersyn (høring) med ønske om tilbakemelding på eventuelle feil og mangler med frist den 30.04.2021.

 

Temakartene over friluftsliv legges ut til offentlig ettersyn. De to planene har to temakart over friluftsliv hver, et som viser sommerruter (fot-, sykkel- og hesteløyper) og et som viser vinterruter (ski- og hundeløyper). Temakartene for kommunedelplanen for Tynset by er mer detaljert enn de for Kommuneplanens arealdel og viser i tillegg fortau og anlegg for idrett og friluftsaktiviteter (f.eks. skatepark og svømmehall). Innsamlingen av data i forbindelse med utarbeiding av gjeldende temakart var grundig og kartene viser turstier og løyper som Tynset turlag har merket og som er i drift, samt løyper som er registrert igjennom prosjektet løypesentralen- Fjelltur. Tynset turlags planlagte fot- og skiløyper ble også lagt inn.

 

Vi ønsker tilbakemelding dersom det er merkede løyper som ikke ligger inne i gjeldende temakart.

 

Utsnitt av temakartene for kommuneplanens arealdel:

Klikk for stort bilde   

  Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Sommerruter (PDF, 4 MB)

2. Vinterruter (PDF, 4 MB)

 

Utsnitt av temakartene for kommunedelplanen for Tynset by:

 Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

Klikk for stort bilde  

 

 

 

 

 

 

1. Sommerruter (PDF, 10 MB)

2. Vinterruter (PDF, 10 MB)

 

Tilbakemeldinger på temakartene sendes på e-post til postmottak@tynset.kommune.no eller pr. brevpost til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset, innen 30.04.2021.

Har du spørsmål kan du ta direkte kontakt med saksbehandler Renate Torkelsen eller Kristin Aasen, tlf. 62 48 50 00.

Kontakt

Renate Torkelsen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 62 48 51 93
Kristin Aasen
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 62 48 52 28