Høring Detaljregulering for Svelland, Kongsveien 4

Klikk for stort bilde Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for fortetting/endring av bebyggelse til boligformål. Planområdet ligger langs Kongsveien i Tynset Sentrum. Området framgår av kartutsnittet og er på ca. 1,5 daa.

Planbeskrivelse  (PDF, 3 MB)
Reguleringsplan (PDF, 321 kB)
Reguleringsbestemmelser (PDF, 228 kB)
ROS-analyse (PDF, 440 kB)
Støyvurdering (PDF, 792 kB)
Innspill fra Fylkeskommunen (PDF, 250 kB)
Innspill fra Norges vassdrag- og energidirektorat (PDF, 677 kB)
Innspill fra Statens Vegvesen (PDF, 52 kB)
Melding om delegert vedtak (PDF, 405 kB)

 

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata,

2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Frist for innspill er 11.12.2020.