Høring og offentlig ettersyn. Forlengelse av høringsperioden - Tunna bru

Rv. 3 Tunna bru med tilstøtende veg i Tynset kommune, plan-ID 202302. 

På grunn av en feil har det utlagte plankartet dessverre ikke tilstrekkelig utstrekning i forhold til varslet plangrense.  Alle utredninger er gjort i henhold til varslet plangrense. 

FEIL KART VED HØRING OG OFF. ETTERSYN:

Et bilde som inneholder kartAutomatisk generert beskrivelse

Figur 1: Plankartet for Rv. 3 Tunna bru til høyre. Varslet reguleringsgrense for Rv. 3 Tunnfoss bru, 
                til venstre. (Innlandsgis.no

KORREKT KART VED UTVIDET HØRING OG OFF. ETTERSYN: