Kommunal Planstrategi 2020-2023 - høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningslovens § 10-1 vedtok Formannskapet i Tynset 19.06.2020 i sak 78/20 å legge forslag til Kommunal Planstrategi 2020-2023, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planstrategien er et hjelpemiddel for kommunen til å fastlegge det videre planarbeidet i kommunestyreperioden. Arbeidet med planstrategien er en arena for å drøfte utviklingstrekk og planbehov i kommunen, samt avklare behov og planoppgaver som best kan løses gjennom interkommunalt samarbeid. Planstrategien har ingen direkte rettsvirkning.

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her:

Særutskrift (PDF, 592 kB) Formannskapssak 78/20

Plandokumentene kan leses her:

Planstrategi (PDF, 3 MB)  (endret i tråd med vedtak), datert 23.06.2020.
 

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 15.08.2020