Kommuneplanens arealdel 2022-2034: Oppstart av plan og høring av planprogram

Klikk for stort bilde Kommunestyret i Tynset kommune vedtok den 27.10.20 i sak 84/20 med hjemmel i plan og bygningslovens §§11-12 og 13, oppstart av kommuneplanens arealdel, med delplaner for grendene, samt å legge forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn og høring.

 

 

Planens avgrensning vises i kartutsnittet og omhandler hele kommunen med unntak av arealer innenfor kommunedelplanene for Savalen (vedtatt 2014), Tynset tettsted (vedtatt 2015) og Fåset/Fådalen (vedtatt 2018).

Gjeldende plan fra 2002 omhandler en hoveddel («utmarksdel») samt delplaner for Ulset, Yset, Kvikneskogen, Telneset, Auma, Tylldalen og Brydalen. Ved revidering av planen vil alle disse delene revideres, men oppdelingen vil justeres noe;

  • Kvikneskogen vil utgå som egen delplan og inngå i hoveddelen
  • Ulset og Yset vil bli slått sammen til en delplan for Kvikne

Planprogrammet legger føringer for planprosessen. Det omtales blant annet hvilke vurderinger som skal gjøres og hvilke møter og medvirkningspunkter som er tenkt gjennomført i løpet av prosessen og litt om hvordan dette tenkes gjennomført.

Hoveddokumenter:

  1. Forslag til planprogram (PDF, 2 MB)
  2. Særutskrift for kommunestyresak 84/20 (PDF, 312 kB)

Andre dokumenter vedlagt særutskriften:

  1. Kommuneplanens samfunnsdel, vedtatt 27.01.15. (PDF, 5 MB)
  2. Planstrategi, vedtatt 22.09.20. (PDF, 3 MB)
  3. Utfordringsdokument, datert 04.09.2020. (PDF, 2 MB)
  4. Eksisterende temakart som i henhold til forslag til planprogram videreføres
    Beite (PDF, 12 MB)  Dyrkamark (PDF, 3 MB)  Friluftsliv sommerruter (PDF, 4 MB)  Friluftsliv vinterruter (PDF, 4 MB)  Grus og pukk (PDF, 3 MB)  Prioriterte naturtyper (PDF, 7 MB)​​​​​​​

Alle kan komme med innspill i prosessen og det er ønskelig å få innspill både til planprogrammet og ønsket fremtidig arealbruk.

Merknader som har virkning eller interesse for planarbeidet sendes til postmottak@tynset.kommune.no eller Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset.

Frist for innspill til planprogrammet er 15.12.2020

Frist for innspill til planen er 28.02.2021