Kunngjøring av meddommere

I henhold til domstolloven § 68 kunngjøres det at valgutvalget i Tynset kommune, i møte 14.05.2020, har fremmet forslag til valg av meddommere til Eidsivating lagmannsrett, Nord-Østerdal tingrett og Nord-Østerdal jordskifterett samt skjønnsmenn til Nord-Østerdal tingrett.
Eventuelle innvendinger til valgutvalgets innstilling meldes Tynset kommune innen 25.05.2020 postmottak@tynset.kommune.no eller Tynset kommune, Torvgata 1, 2500 Tynset

Meddommere til Eidsivating lagmannsrett:
Haldis O. Nilsen
Ann Christin Tronslien
Suraya Tadjik
Siri Storrøsten
Frode Flaa
Stein Sigmund Øveraas
Ibrahima Sesay
Bjørn Bekken

Meddommere til Nord-Østerdal tingrett:
Gunn Kari Grue
Elisabeth Jæger Rusten
Kirsten Svergja
Karin Tørklep Sletten
Hege Veiby
Gunn Bråten
Mahnaz Moayeri
Inger Øverli
Jan Kristen Kindølshaug
Mahdi Hassan Mouhoumed
Roar Vang
Hans Olav Aaen
Asbjørn Lund
Torfinn Lium
Jørgen Todnem
Dagfinn Hokstad

Meddommere til Nord-Østerdal jordskifterett:
Marit Arnesen
Magni Horten
Åshild Lunsæter
Knut Hagen
Idar Oldertrøen
Ola Barstad

Skjønnsmedlemmer til Nord-Østerdal tingrett (i prioritert rekkefølge):

  1. Kristin Aasen
  2. Arne Nordstad
  3. Gunn Engen

Generelle krav:

Domstolloven:

§ 70. Den som velges, må ha tilstrekkelige norskkunnskaper, og for øvrig være personlig egnet til oppgaven

I tillegg må vedkommende

1. være over 21 år og under 70 år, ved valgperiodens start, (øvre aldersgrense gjelder ikke
    skjønnsmedlemmer)

2. ikke være fradømt stemmeretten i offentlige anliggender,

3. ikke være under offentlig gjeldsforhandling eller konkursbehandling eller i

    konkurskarantene,

4. stå innført i folkeregisteret som bosatt i kommunen på valgdagen, og

5. være statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller ha stått innført i folkeregisteret

    som bosatt i riket de tre siste år før valgdagen.

§ 71. Utelukket fra valg på grunn av stilling er:

1. Stortingets representanter og vararepresentanter,

2. statsrådets medlemmer, statssekretærer, statsrådenes personlige politiske rådgivere og

    ansatte ved Statsministerens kontor,

3. fylkesmenn og assisterende fylkesmenn,

4. utnevnte og konstituerte dommere og ansatte ved domstolene,

5. ansatte ved påtalemyndigheten, i politiet og kriminalomsorgen og personer som er tildelt

    begrenset politimyndighet,

6. ansatte i Justisdepartementet, Politidirektoratet og Domstoladministrasjonen og dens styre,

7. ansatte og studenter ved Politihøgskolen og Fengselsskolen,

8. praktiserende advokater og advokatfullmektiger,

9. kommunens administrasjonssjef (medlemmene av kommunerådet i kommuner med et

    parlamentarisk styringssystem) og andre kommunale tjenestemenn som tar direkte del i

    forberedelsen eller gjennomføringen av valget.

§ 72. Utelukket fra valg på grunn av vandel er:

1. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i mer enn ett år,

2. den som er idømt forvaring eller særreaksjoner etter straffeloven § 40 eller §§ 62 til 65,

3. den som er idømt ubetinget fengselsstraff i ett år eller mindre, og det ved valgperiodens

    start er mindre enn 15 år siden dommen var rettskraftig,

4. den som er idømt betinget fengselsstraff, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år

    siden dommen var rettskraftig,

5. den som er idømt eller har vedtatt bøtestraff for et forhold som etter loven kan medføre

    fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år siden dommen

    var rettskraftig eller vedtakelsen,

6. den som har fått betinget påtaleunnlatelse eller domsutsettelse for et forhold som etter loven

    kan medføre fengsel i mer enn ett år, og det ved valgperiodens start er mindre enn 10 år

    siden avgjørelsen var rettskraftig.

Dom på samfunnsstraff medfører utelukkelse etter første ledd nr. 1 eller 3, avhengig av lengden av den subsidiære fengselsstraffen. Ved delvis betinget fengselsstraff vurderes hver del for seg etter første ledd.

§ 73. Kommunen skal kontrollere at ingen velges i strid med §§ 70-72.
For kontroll etter § 72 kan det foretas vandelsvurdering etter reglene i politiregisterloven § 45.

§ 74. En person kan kreve seg fritatt fra valg dersom helsetilstand eller andre særlige grunner tilsier det, eller vedkommende har vært medlem av et utvalg av lagrettemedlemmer eller meddommere i to perioder tidligere.

Avgjørelse om fritak treffes av kommunen.