Kunngjøring: Endelig vedtak Ya bru

Endelig vedtak av reguleringsplan. 

 

Kommunestyret vedtok i møte den 23.03.21, sak 26/21 Detaljregulering for Rv. 3 - Ya bru.

 

Vedtak i Kommunestyret 23.03.2021:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 fatter kommunestyret følgende vedtak:

Detaljreguleringsplan for Rv. 3 – Ya bru, Plan-id. 202001, vedtas med tilhørende dokumenter:

  1. Plankart, datert 26.10.2020.
  2. Reguleringsbestemmelser, mottatt 22.02.2021.
  3. Planbeskrivelse med samlet oversikt over merknader, datert 22.02.2021.
  4. Ros-analyse, 08.10.2020.

Klikk for stort bilde 

 

 

 

 

 

 

 

Reguleringsplanen legger til rette for å erstatte eksisterende bru med ny, inklusiv nødvendig opparbeidelse av tilstøtende veg. Valg av bruløsning vil vise om det er behov for interimløsning / midlertidig bru og omkjøringsveg i anleggsperioden. Planen tar høyde for begge løsninger. Ya bru ligger på Yset i Kvikne.  

Du kan se Plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse og ROS-analyse her:

 

Andre sentrale saksdokumenter ligger her:

 

Av hensyn til covid-19 legges ikke dokumentene ut på kommunens servicetorg, men du kan be om å få se dem.

 

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                                                                

Klagen skal sendes til Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset,

eller postmottak@tynset.kommune.no 

 

Klagefrist: 23.04.21

 

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.

Kontakt

Hilde Irene Aanes
Avdelingsingeniør
E-post
Telefon 62 48 51 95
Mobil 958 78 663