Offentlig ettersyn - Detaljregulering for Kjølmoen Park

Formannskapet i Tynset kommune vedtok den 25.04.19, i sak 50/19 med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 5-2, 12-10 og 12-11, å legge Detaljregulering for Kjølmoen Park, plan-ID 201705 ut til høring og offentlig ettersyn.

Planen erstatter delvis plan R25A, Kjølmoen-Maageng.  Planområdet er på ca. 7,8 daa. Formålet med planen er å legge til rette for et attraktivt boligområde, med noe kombinert bolig/forretning/kontor mot Parkveien.

Kommunens saksframlegg og vedtak i formannskapet kan leses her:

Klikk for stort bilde
 
 
 
 
 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicetorg.

Innspill til planen sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller sendes elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 17.06.19.