Oppstart av plan og høring av planprogram for kommunedelplan for Savalen 2022 – 2035

I henhold til plan og bygningslovens §11-12 og 13 vedtok kommunestyret i Tynset 18.05.2021 og kommunestyret i Alvdal kommune 27.05.2021 oppstart av Kommunedelplan for Savalen 2022-2035, plan-ID 202102., samt at planprogram legges ut til høring.

Planområdets avgrensning fremgår av kartutsnittet.

 

Formålet med planen:

  • Legge overordnede mål og rammer for utvikling av området rundt Savalen, og avklare strategier og innsatsområder for utvikling og verdiskaping.
  • Kartlegge ressurser og kvaliteter, og bidra til bevisstgjøring om stedets lokale tradisjon, særpreg og identitet.
  • Bidra til en helhetlig og langsiktig forvaltning av området gjennom samarbeid på tvers av kommunegrensen og mellom ulike aktører i området.
  • Videre vurdere helhetlig utvikling over kommunegrensen med vekt på bærekraft og det gode liv.
  • Styrke og forbedre beslutningsgrunnlaget gjennom utredningsarbeid.
  • Vurdere behovet for og eventuell lokalisering av nye byggeområder, herunder blant annet fritidsboliger, camping, og andre næringsområder.
  • Avklare infrastruktur for eldre etablerte hytter og hytteområder.
  • Avklare utviklingsretning for Savalen nord, samt avklare tålegrense for videre utvikling i resterende områder rundt Savalen.

Avklare mindre utfordringer ved dagens plan, som for eksempel; fradeling av naust, maksfart på Savalen, og lignende.

Planprogrammet legger føringer for planprosessen. Det omtales blant annet hvilke vurderinger som skal gjøres og hvilke møter og medvirkningspunkter som er tenkt gjennomført i løpet av prosessen og litt om hvordan dette tenkes gjennomført.

Alle kan komme med innspill i prosessen og det er ønskelig å få innspill både til planprogrammet og ønsket fremtidig arealbruk.

Innspill til kommunedelplanen sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no / postmottak@alvdal.kommune.no.

Dokumenter:

Frist for innspill til planprogrammet er 30.08.2021.

Frist for innspill til kommunedelplan for Savalen er 01.05.2022. (Eksempel: arealbruk)