Ørdet hyttegrend - Høring og offentlig ettersyn

I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok Formannskapet den 05.03.20, sak 28/20, å sende detaljregulering for Ørdet hyttegrend, Plan-ID 201708 ut til høring og offentlig ettersyn

Formålet med planarbeidet er å:

  • legge til rette for etablering av ny, helhetlig vann- og avløpsløsning for hyttegrenda som muliggjør innlagt vann.
  • etablere kjøreatkomst fram til hver hytte.
  • fastsette nye, øvre rammer for volum og utforming av bebyggelse på den enkelte hyttetomt.
  • vurdere plassering av ikke fradelte tomter som inngår i eksisterende reguleringsplan på nytt.
  • oppgradere plangrunnlaget for hyttefeltet i henhold til gjeldende plan- og bygningslov, herunder å regulere områder for bebyggelse i tråd med eksisterende tomtegrenser.

Planområdet ligger langs Brydalsveien, fv. 2218, ca. 9 km øst for Tynset sentrum:

 

Kommunens saksfremlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her:
Særutskrift Formannskapet 28/20 (PDF, 2 MB)

Plandokumentene kan leses her:

Samlet oversikt over uttalelser i forbindelse med varsel om oppstart.
Plandokumentene er tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes Servicetorg og på biblioteket i høringsperioden.

Merknader til reguleringsarbeidet kan rettes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodate, 2500 Tynset, eller sendes elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no