Østerdalsporten Nord- endelig vedtak

Kommunestyret vedtok den 01.10.2019, i sak 69/19, Områderegulering for Østerdalsporten Nord – Plan-Id 201801. Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for etablering av arealkrevende og transportavhengige næringer utenfor sentrum og med nær tilknytning til Rv.3.
Planområdet ligger i Tunndalen, ca. 5 km nordvest for Tynset sentrum.

Dokumenter i saken kan leses her:

 

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                     

Klagen skal sendes til: Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 30.10.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.