Plan til høring og offentlig ettersyn – Detaljregulering for kvartalet Aumliveien-Holmengata-Hesteskoen

Formannskapet vedtok den 24.01.19 i sak 9/19 med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-10 å legge Detaljregulering for kvartalet Aumliveien-Holmengata-Hesteskoen, Plan-ID 201803, ut til høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for utbygging av Aumliveien 10 og 10B med sentrumsnære boliger med høy utnytting. Planen er i henhold til kommunedelplanen for Tynset tettsted.

Planområdet ligger på sørsiden av Ringveien i Tynset sentrum. Området fremgår av kartutsnittet, og omfatter ca. 20 daa på bakkenivå samt ca. 1 daa under bakkenivå for parkeringskjeller.
Klikk for stort bilde

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 18.03.19.