Plan til høring og offentlig ettersyn

Klikk for stort bilde I medhold av plan og bygningslovens § 12- 10 vedtok formannskapet i Tynset 17.10.18 å legge reguleringsplan for Kongsveien, plan ID 201302, ut til ny høring og offentlig ettersyn.

Hensikten med reguleringen er å se nærmere på utviklingspotensialet for fortetting med sentrumsnær boligbebyggelse, samtidig som det er ønskelig å ivareta og videreutvikle gateløpet til Kongsveien, og ta vare på Kongsveiens særtrekk som hovedatkomst til Tynset sentrum. I tillegg er det behov for å se på byggegrenser langs jernbane og fylkesveg.

Planområdet ligger i Tynset sentrum. Totalt utgjør planområdet et areal på ca. 34 daa.
Vedtaket ble gjort med et krav til endring av tekst i planbeskrivelsen, dette er rettet.  

Kommunens saksframlegg og vedtak i Formannskapet kan leses her:

Plandokumentene kan leses her:


Dersom det er merknader eller innspill til planforslaget ber vi om at det gis skriftlig beskjed innen 04.01.2019 til Tynset kommune: postmottak@tynset.kommune.no eller til Avdelingen for plan byggesak og geodata, Torvgata 1, 2500 Tynset.