Plan til offentlig ettersyn Tynset kommune

Formannskapet i Tynset kommune vedtok den 20.06.19 i sak 78/19 med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10 å legge Detaljplan for Fåset, plan-ID 201702, ut til høring og offentlig ettersyn.

Formålet med planen er å tilrettelegge for nye boligområder sentralt på Fåset. Dette legger til rette for å styrke barnetallet for barnehage og skole, samtidig som det legges til rette for gode boligområder og korte avstander, hvor barn og unge kan gå eller sykle til og fra skolen.

Planområdet ligger på Fåset, mellom skolen og eksisterende boligfelter. 

Klikk for stort bildeKommunens saksframlegg og vedtak i formannskapet kan leses her:

 

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor.

 

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

 

Fristen for innspill er  09.08.19.