Planer til offentlig ettersyn i Tynset kommune

Formannskapet i Tynset kommune vedtok den 23.05.19 i sak 57/19 med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10 å legge Reguleringsplan for Aumliveien 2 og 4, plan-ID 201706, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planen erstatter delvis plan R65A, Området mellom jernbanen, Ringveien og Torget.  Planområdet er på ca. 7,2 daa. Formålet med planen er å legge til rette for utbygging av gnr. 44 bnr. 281, 268 og 610 til boligformål med leiligheter og parkering på bakkenivå.
Klikk for stort bilde

Kommunens saksframlegg og vedtak i formannskapet kan leses her:

Plandokumentene er også tilgjengelig for gjennomsyn på Tynset kommunes servicekontor

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 22.07.19.