Reguleringsendring etter forenklet prosess for Kvartal A, Tjønnbakken terrasse, Plan ID 201202-01 - Endelig vedtak

Formannskapet vedtok den 07.11.2019 i sak 130/19 Reguleringsendring for Kvartal A, Tjønnbakken terrasse, plan-ID 201202-01.

Bakgrunnen for endringen er at innregulerte atkomstforhold i gjeldende plan ikke ivaretar tilstrekkelig i forhold til høyder på terreng og eksisterende vei. Det er ønskelig å endre planen for å justere atkomst til regulerte plan 1 i gjeldende reguleringsplan.

Dokumenter i saken:

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                                

Klagen skal sendes til:

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 09.12.19.                                                                                                       

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse. ­