Reguleringsendring Kviknedølsåsen-Nabben Hyttefelt, plan-ID 201807

Formannskapet i Tynset kommune vedtok den 16.04.20 i sak 50/20, med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10, å legge Reguleringsendring Kviknedølsåsen-Nabben Hyttefelt,  plan-ID 201807, ut til høring og offentlig ettersyn.

 

Planområdet ligger på nordøstsiden av Savalen, og er i dag regulert gjennom plan R88. Planområdet er på ca. 440 daa. Hensikten med omreguleringen er å supplere og korrigere gjeldende plan i forhold til plassering av veilinjer og felles parkeringsplasser, behov for innregulering av eksisterende pumpehus bygget uten å være i tråd med plan, nødvendig justering av tomter i forhold til terreng og veijusteringer samt ønskede justeringer av bestemmelser vedrørende hytteutforming.

Kommunens saksframlegg og vedtak i formannskapet kan leses her:

 

 1.  

 2.  

 3.  

 4.  

 5.  

 6.  

 7.  

 8.  

 9.  

 10.  

 11.  

 12.  

 13.  

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 08.06.20.

Klikk for stort bilde 

I