Reguleringsplan Aumliveien, Holmengata, Hesteskoen

Endelig vedtatt reguleringsplan

Kommunestyret vedtok den 27.08.2019, i sak 59/19, Detaljregulering for kvartalet Aumliveien-Holmengata-Hesteskoen, Plan-ID 201803.

Formålet med reguleringen er å tilrettelegge for utbygging av eiendommene Aumliveien 10 (gnr.44, bnr.233) og Aumliveien 10 B (gnr.44, bnr.82) til sentrumsnære boliger med høy grad av utnytting, innenfor rammene av gjeldende kommunedelplan.

Planområdet ligger i Tynset sentrum.

Dokumenter i saken kan leses her:

Klageadgang: 

Det er klageadgang på vedtaket­.                            

Klagefristen er 3 uker fra melding om vedtaket.                                                                

Klagen skal sendes til

Tynset kommune ved enhet for Plan byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no  innen 30.10.19.

Dersom vedtaket opprettholdes helt eller delvis, vil saken bli oversendt til Fylkesmannen som er klageinstans, for endelig avgjørelse.