Søknad om ENØK støtte til næringslivet i Tynset kommune

Tynset kommune har på bakgrunn av vedtak i kommunestyret 21.02.2023 satt av Kr 2.000.000,- fra næringsfondet til ENØK tiltak for næringslivet i Tynset.

Det settes et tak for tildeling av støtte etter størrelsen på bedriften. Støtten beregnes til inntil 30% av totalinvesteringen og det gis ikke støtte til dekning av løpende strømutgifter. Søknaden skal presist beskrive hvilket tiltak som skal gjennomføres, eller hva som ble gjennomført etter at ordningen ble lansert. Støtte fra kommunen utbetales etter dokumentasjon av påløpte kostnader. Dokumentasjon på endring i forbruk skal innrapporteres 1 år etter at tiltaket er gjennomført. Søknadsskjema for næringsstøtte skal benyttes. Det er ikke satt noen søknadsfrist, først til mølla prinsippet gjelder.

Søknadsskjema om støtte fra kommunens næringsfond

Det vil være et tak på støtte iht. reglene innenfor følgende inndelinger av bedriftsstørrelser, målt i omsetning pr. år:

 • Omsetning   1-5 millioner: Kr 50.000,-
 • Omsetning 5-20 millioner: Kr 100.000,-
 • Omsetning  <20 millioner: Kr 200.000,-

Eksempler på tiltak kan være som følger:

 • Rådgiving vedrørende ENØK tiltak som på forhånd skal
 • godkjennes av kommunen.
 • Gode styringssystemer, effektstyring og optimalisering av el-forbruket.
 • Installering av jord-/bergvarme
 • Etterisolering av vinduer og dører.
 • Erstatte gammel belysning med led.
 • Installering av magasinovn for vedfyring.
 • Tilknytning av biovarmeanlegg i Tynset kommune.

Innvilget støtte skal føre til en varig oppgradering av bedriftens bygningsmasse, og skal ses i sammenheng med støtte fra Enova.