Søknad om redusert foreldrebetaling i skolefritidsordningen 1.-2. trinn

Ordningen gjelder fra 01.08.2020. Ingen husholdninger som har elev i 1.-2.trinn skal betale mer enn 6 % av inntekten sin for en SFO plass. Husholdninger med brutto skattepliktig person- og kapitalinntekt under kr 525 250,- kan søke om redusert foreldrebetaling. Foreldrebetalingen er begrenset av maksimalprisen som pr. 1. januar 2020 er kroner 2 865 per måned.
Ordningen må søkes om og det kan søkes i løpet av hele skoleåret. Søknadsfrist er den 15. i måneden. Reduksjon gis fra og med første måned etter at vedtaket er fattet. Vedtaket gjelder for ett skoleår. Foresatte som søker, må bo på samme folkeregisteradresse som barnet.
Inntekten må dokumenteres. Som dokumentasjon kreves siste mottatte skattemelding. Denne leveres med søknaden. Dersom noen ikke har skattemelding å legge fram, skal det legges fram annen dokumentasjon av inntekt.
Foresatte kan søke underveis i skoleåret dersom det er vesentlig og varig endring i inntekten. Vesentlig og varig endring innebærer stort inntektstap som følge av langtidsarbeidsledighet, endring i husholdningens sammensetning eller lignende årsaker.

Tynset kommune
Utdanningssjefen