Søknader om motorisert ferdsel i Forollhogna nasjonalpark

Mange flerårige tillatelser til motorferdsel i Forollhogna nasjonalpark (gitt i 2017) har nå gått ut.
Vi oppfordrer de som har flerårige tillatelser om å sjekke varigheten på tillatelsen sin og søke om fornying av tillatelsen om behovet er det samme som før og tillatelsen er gått ut. Dette gjelder fortrinnsvis tillatelser til transport av ved og utstyr til buer og setre, samt utkjøring av saltstein til saltsteinsautomater i nasjonalparken.

Søknader om transport i landbruksnæring som er direkte hjemlet i motorferdselloven kan sendes direkte til nasjonalparkstyret. Andre søknader bør sendes via kommunen. Se mer informasjon om rekkefølge i saksbehandlingen, søknadsskjema mv. på nettsidene til Nasjonalparkstyret for Forollhogna.

De som har behov for tillatelse til motorisert transport i inneværende sesong (vår 2021), oppfordres om å søke om dette så snart som mulig, og helst innen 1.februar 2021.

Mer informasjon om motorferdsel i Forollhogna nasjonalpark, søknader mv. finnes på nasjonalparkstyrets nettsider under menypunkt «Veiledning/motorferdsel».

Vi gjør oppmerksom på at motorisert ferdsel i landskapsvernområdene rundt Forollhogna nasjonalpark behandles kun av kommunene, og søknader her skal ikke sendes nasjonalparkstyret.