Tynset hotell og Gudevold - plan til offentlig ettersyn

Formannskapet i Tynset kommune vedtok den 07.05.20 i sak 58/20, med hjemmel i Plan og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10, å legge detaljregulering av Tynset Hotell og Gudevold, plan-ID 201908, ut til høring og offentlig ettersyn.

Planområdet ligger midt i Tynset sentrum. Planen berører dels gjeldende reguleringsplan Kvartal A - Tjønnbakken terrasse, med plan ID 201202, samt at deler av planområdet ikke er tidligere detaljregulert og er definert til arealformål kombinert bolig og forretning i Kommunedelplan for Tynset tettsted. Planområdet er på ca. 3 daa.
Klikk for stort bilde 

Hensikten med omreguleringen av området er basert på et behov for å få en bedre og tryggere trafikkmessig løsning samt tilstrekkelig parkering for hotellet, på grunn av trang atkomst og lite parkeringsareal for hotellet. Derfor sees det på en løsning hvor deler av utearealet eiendommen i Brugata 8 tas i bruk til parkerings- og snuløsning for busser mm. for hotellet. I tillegg skal bevaringsverdig bebyggelse beholdes.

  1.  

Innspill til planforslaget sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 13.07.20.