Varsel om oppstart av detaljregulering for Brugata, Ringveien, Elvegata. Tynset

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-3 og 12-8, varsles med dette oppstart av detaljregulering mellom Brugata, Ringveien og Elvegata innenfor Tynset sentrum.
Planavgrensningen er vist på kartet.

Forslagsstiller er Tynset Invest  AS.

Gjeldende planer for området er Reguleringsplan R9C, Området mellom Brugata, Ringveien, Elvegata, sist revidert 29.06 1999. Området har tidligere vært regulert innenfor byggeformålene forretning, service, verksted og industri.

Intensjonen med planen er å regulere Elfengveien tilbake til dagens plassering, samt tilrettelegge for mulig utvidelse av eksisterende bygning innenfor regulert område F1. Arealformålet innenfor F1 endres til dagens arealformål som er forretning, kontor og tjenesteyting.

Naboer og grunneiere vil bli varslet direkte.

Innspill til planarbeidet sendes innen 04.02.2019 til;

STUDIONSW

v/Tore Bergh

E-post tb@studionsw.no eller pr post til StudioNSW, Pb. 13, 2301 Hamar.

Tlf. 970 54 951