Varsel om oppstart av planarbeid. Detaljregulering av ny Tunnfoss bru med tilstøtende veg.

Statens vegvesen skal i samarbeid med Tynset kommune utarbeide detaljreguleringsplan for ny Tunnfoss bru med tilstøtende veg på Rv. 3.

Reguleringsplanen vil være det juridiske grunnlaget for gjennomføring av planlagte tiltak og evt. nødvendig grunnerverv. Vi ber med dette om innspill til planarbeidet. Denne kunngjøringen er i samsvar med plan- og bygningsloven (pbl) § 12-8. Planen blir utarbeidet etter pbl § 12-3. Detaljreguleringsplanen skal etter hvert sendes på høring etter pbl § 3-7. Plan-id i Tynset kommune er 202301.
Gå til mer informasjon om saken. (PDF, 181 kB)

Gå til planavgrensing Tunnfoss bru (PDF, 2 MB)