Varsel om oppstart av planarbeid - skilt og reklameinnretninger

I medhold av plan- og bygningslovens § 11-12 varsles det om oppstart av:

Revidering av Kommunedelplan (KDP) Tynset tettsted, plan-ID 201501, Bestemmelse § 1.17 Skilt- og reklameinnretninger, i tråd med mandat gitt til Komite Miljø, landbruk, teknisk, datert 28.02.19.
Formålet er å endre bestemmelsene slik at Tynset sentrum får et helhetlig visuelt preg, basert på moderne belysningsteknologi. 
De nye bestemmelsene vil erstatte tidligere bestemmelser i KDP Tynset tettsted.
Endringen vurderes å være av mindre betydning og utløser derfor ikke krav om konsekvensutredning.
Forslagsstiller er Tynset kommune.

Merknader til varsel om oppstart

Merknader av betydning for planarbeidet sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller sendes elektronisk til postmottak@tynset.kommune.no.

Fristen for innspill er 17.04.19