Varsel om oppstart av planarbeid Tynset hotell og Gudevold

På vegne av Tynset Hotell AS og i henhold til plan- og bygningslovens §12-8, kunngjøres oppstart av følgende planarbeid:

Detaljregulering av «Tynset Hotell og Gudevold» i Tynset kommune

Planområdet omfatter gnr. 43 bnr. 10, 17 og 48 i Tynset kommune. Gjeldende plan er kommunedelplan for Tynset tettsted, vedtatt 08.10.2015. Eiendommene gnr. 43 bnr. 17,48, er i denne planen avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål (bolig/forretning), BF1, hvor det er ønskelig med tett utnyttelse. For gnr. 43 bnr. 10, gjelder reguleringsplan Kvartal A – Tjønnbakken terrasse, vedtatt 27.08.2013. Eiendommen er i denne planen regulert til Bolig/forretning/kontor/tjenestyting, B/F/K/H. Alle eiendommene er innenfor bestemmelsesområde, BO_1 sentrumskjernen. Hensikten bak planarbeidet er å detaljregulere arealene til bolig og hotell. Les mer her. (PDF, 285 kB)