Varsel om oppstart - Kommunal Planstrategi 2020-2023 Tynset kommune

Alle kommuner skal utarbeide og vedta en kommunal planstrategi senest ett år etter at det nye kommunestyret er konstituert. Formålet er å klargjøre hvilke planoppgaver kommunen bør starte opp eller videreføre for å legge til rette for en ønsket utvikling i kommunen.

Formannskapet i Tynset kommune vedtok å starte arbeidet med Kommunal Planstrategi for perioden 2020-2023 i møte 23.01.2020, sak 10/20. 

Særutskrift kan leses

Innspill til kommunal planstrategi i Tynset kommune sendes til Enhet for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset, eller til postmottak@tynset.kommune.no, innen 02.03.2020.