Vedtatt: Detaljregulering for Tylldalslia.

Klikk for stort bilde I medhold av plan- og bygningslovens § 12-12 vedtok formannskapet i Tynset, den 25.08.20 i sak 68/20, Detaljregulering for Tylldalslia, Plan-ID 201903.

Området ligger langs Tylldalsveien (Fv.30), ca. 2 km sørvest for Tynset sentrum. Planområdet er på 57 daa og fremgår av kartutsnittet.

Formålet med planen er å tilrettelegge for nye næringsarealer for arealkrevende og transportavhengig næring. 

Plandokumenter:

  1. Plankart (PDF, 2 MB)
  2. Planbeskrivelse (PDF, 2 MB)
  3. Planbestemmelser (PDF, 134 kB)
  4. ROS-analyse (PDF, 645 kB)

Vedtak i saken kan sees her: Særutskrift kommunestyresak 68/20.

Det er klageadgang på vedtaket. Eventuell klage sendes til Tynset kommune, avd. for Plan, byggesak og geodata, 2500 Tynset eller til postmottak@tynset.kommune.no.

Klagefristen er 23.11.2020.