Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023

Valgdagen er 11. september 2023. I Tynset skal det også avholdes valg søndag 10. september 2023.

 

Valgresultat kommunestyrevalget 2023 Tynset
Stemmerett og manntall

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett:

 • Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
  Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
 • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Finland, Island eller Sverige) som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
 • Øvrige utenlandske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.


Står du i manntallet?
For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må man være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Det er folkeregisteret pr. 30. juni i valgåret som legges til grunn for manntallet. Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de var registrert som bosatt på dette tidspunktet.

Manntallet for Tynset kommune vil bli lagt ut til offentlig ettersyn så snart det blir tilgjengelig etter 30. juni. Valgstyret vil kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til, og fremgangsmåten for, å kreve feil rettet.
(Kommunene har ikke anledning til å publisere manntallet for sin kommune elektronisk. Det skal kun foreligge i papirutgave.)

Forhåndsstemmegivning

Forhåndsstemme

Du kan forhåndsstemme fra 10. august til og med 8. september. Husk legitimasjon!

Tidligstemme

Fra 3. juli til 9. august kan du tidligstemme i hvilken som helst kommune dersom du ikke har mulighet til å stemme i den ordinære forhåndsstemmeperioden eller på valgdagen.

Noen kommuner tilbyr tidligstemmegiving i kommunens åpningstider, mens andre krever at du avtaler tid.

Ta kontakt med kommunen du ønsker å tidligstemme i for mer informasjon.

I forhåndsstemmeperioden kan du stemme i valglokaler over hele landet.
Husk at det ikke er mulig å angre på stemmegivningen. Dersom du forhåndsstemmer kan du ikke stemme på nytt, heller ikke på valgdagen.
Det er kommunene som tar imot stemmene, og som bestemmer når og hvor det er mulig å forhåndsstemme. Kommunen er pålagt å ta imot forhåndsstemmer på helse- og omsorgsinstitusjoner. Du kan også søke kommunen din om å få stemme hjemmefra (ambulerende).

I Tynset kan forhåndsstemmer mottas ved følgende steder:
Servicetorget, rådhuset: Mandager-fredager i perioden 3. juli–8. september fra kl. 10.00–15.00
Lørdag 2. september kl. 11.00–14.00
Torsdag 7. september til kl. 20.00

Nord-Østerdal vgs.: Fredag 1. september kl. 11.00–13.00

Institusjonsstemmegivning:
Sykehuset Innlandet, Tynset: Tirsdag 5. september kl. 11.00-13.00
Enan, Kvikne: Onsdag 6. september kl. 11.00.-12.00
Tjønnmosenteret: Torsdag 7. september kl. 11.00-12.00

Frist for å søke ambulerende: Tirsdag 5. september.

Gå til informasjon om forhåndsstemmegivning

 

Valgkort

Valgkort

Alle velgere får tilsendt valgkort. Ved valget til høsten får alle som ikke har reservert seg mot digital post fra det offentlige valgkortet tilsendt digitalt.

Å få valgkortet er først og fremst en bekreftelse på at du har stemmerett ved valget. På valgkortet står det også hvilken valgkrets du tilhører slik at det er enkelt for deg å vite hvor du skal stemme på valgdagen. Dersom du har med deg valgkortet i valglokalet, er det enklere og raskere for valgfunksjonærene å finne deg i manntallet.

Stemme på valgdagen/valgtinget - stemmelokaler og åpningstider

Valgdagen er mandag 11. september. I noen kommuner, blant annet Tynset, kan du også stemme søndag 10. september. Disse dagene må du stemme i kommunen der du er registrert som bosatt i folkeregisteret.

Du må ha med legitimasjon når du skal stemme. Det er ikke nok å ha med valgkort, eller å oppgi navn og fødselsdato.
Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde. Det er også mulig å benytte andre former for legitimasjon, men minstekravet er at det må inneholde navn, fødselsdato og bilde.

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort, men dersom du gjør det vil det gå raskere i valglokalet.

Husk at dersom du lurer på noe når du er i valglokalet kan du spørre en valgfunksjonær.

Stemmesteder og åpningstider på valgtinget/valgdagene i Tynset:
Holmen krets, Smea i kulturhuset: Søndag 10. september kl. 14.00–18.00 og mandag 11. september kl. 09.00–19.00
Tylldalen krets, Samfunnshuset (restaurant): Mandag 11. september kl. 12.00–18.00
Kvikne krets, Kvikne skole og barnehage: Mandag 11. september kl. 12.00–18.00                                                                

 

Municipal and county council election 2023
Valgstyrets medlemmer og kontaktpersoner valg

Valgstyret er oppnevnt av kommunestyret og har ansvar for gjennomføringen av valget i kommunen.

Valgstyre i Tynset ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:

 • Merete Myhre Moen – leder
 • Tone Hagen – nestleder
 • Britt Sæter Grue
 • Stein Stein Tronsmoen
 • Per Ivar Barmoen
 • Erland Horten
 • Jan Erik Larsen

Mange av valgstyrets oppgaver blir gjerne delegert til valgansvarlig i kommunen.
Valgansvarlige/kontaktpersoner i Tynset:
Tone Bergfall, epost til tone.bergfall@tynset.kommune.no eller mob. 400 64 115
Amund Aarvelta, epost til amund.aarvelta@tynset.kommune.no eller mob. 984 39 174

Stemmestyrer

Hver stemmekrets (og hvert valglokale) skal ha et stemmestyre som administrerer stemmegivningen på valgdagen(e).

Stemmestyrer ved kommunestyre- og fylkestingsvalget 2023:

Tylldalen krets:
Roar Moen (leder)
Else Magni Horten (nestleder)
Vigdis Fiskvik
Lars Fredrik Eggen

Holmen krets:
Oddbjørn Flatgård (leder)
Hanne Harsjøen (nestleder)
Mariann Hagen
Åse Ingrid Motrøen
May Wenche Høistad
Sigurd W. Stølan
Mohamed Said Yussuf
Heidi Baar
Snezana Vukovic
Maame Tiwaa Awua-Baffoe
Morten Storeng
Ivar Bekkevoll

Kvikne krets:
Eli Estensgård (leder)
Kristoffer Sørensen (nestleder)
Ine Strædet Stai
Kjetil Moen

Frasigelse av kommunale verv

Etter kommunestyrevalget 11. september 2023 skal kommunestyret oppnevne (re-oppnevne) personer til ulike råd og utvalg.

Dersom du ønsker å frasi deg et verv du har i inneværende periode, må dette meldes skriftlig til:

Tynset kommune
Torvgata 1
2500 Tynset
Send e-post til postmottak@tynset.kommune.no

Vi minner om at funksjonstiden for lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksråds-medlemmer og møtefullmektiger til forliksrådet er t.o.m. 31.12.2024.