Kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019

Kontaktpersoner i Tynset kommune  
Ordfører Merete Myhre Moen tlf. 62 48 50 12/906 11 252
Tone Bergfall tlf. 62 48 50 29/400 64 115
Morten B. Often tlf. 62 48 50 14/920 63 308
Anita Nygård Øien tlf. 62 48 50 23/901 43 995

I statsråd 16. mars 2018 ble valgdagen for kommunestyre- og fylkestingsvalget 2019 fastsatt til mandag 9. september 2019.
I møte 27. november 2018 vedtok kommunestyret at det i Tynset skal holdes valg også søndag 8. september 2019.

Valgresultater 2019

 

Kommunestyre- og fylkestingsvalg 2019

Aktuelle linker
Valgstyret

 

Navn Tittel Mobil E-post
Moen, Merete
Myhre
ordfører
SP
906 11 252 E-post
Hagen,
Tone

varaordfører
AP

402 88 515 E-post
Tronsmoen,
Stein
SP 911 83 680 E-post
Hansæl, Per
Hermann K
SP 918 68 945 E-post
Hylen,
Terje
H 909 79 301 E-post
Wang,
Margit
SV 959 73 247 E-post
Moen, Berit
Nordseth
uavhengig 992 20 405 E-post

 

Listeforslag
Listeforslagene og eventuelle tilbakekallinger skal godkjennes innen 1. juni, jf. valgloven § 6-6 (2).
Valgstyret i Tynset godkjente innkomne listeforslag i møte 23. mai.


Godkjente valglister (PDF, 41 kB)

Klage (valgloven § 6-8)
Klage med krav om endring av valgstyrets  vedtak om å godkjenne eller forkaste et listeforslag, må fremsettes innen sju dager etter offentliggjøringen av overskriftene på de godkjente valglistene. Dersom klagen er begrunnet i at enerett til partinavn er krenket, har også et registrert politisk parti klagerett. For øvrig gjelder bestemmelsene om klage i kapittel 13.
Ev. klage sendes valgstyret i Tynset innen 30. mai 2019.

Ved kommunestyrevalg skal listeforslaget være utfylt i rekkefølge med minimum sju kandidater. Forslaget kan maksimalt inneholde et antall kandidatnavn som tilsvarer det antall representanter som skal velges til  kommunestyret, med et tillegg av inntil seks andre navn (Tynset = 27 + 6 kandidater).

Ved kommunestyrevalg kan et visst antall av de øverste kandidatene på listeforslaget gis et stemmetillegg. Kandidatene får i så fall et tillegg i sitt personlige stemmetall som tilsvarer 25 prosent av det antall stemmesedler som kommer listen til del ved valget. Antall kandidater som kan gis stemmetillegg avhenger av det antall kommunestyremedlemmer som skal velges.
For Tynset gjelder 25-53 medlemmer: inntil 6 kandidater med stemmetillegg.

 

Stemmerett og manntall

Ved kommunestyre- og fylkestingsvalg har følgende personer stemmerett:

  • Norske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, som ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53 og som er, eller har vært, folkeregisterført som bosatt i Norge.
    Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet.
  • Statsborgere i andre nordiske land (det vil si Danmark, Finland, Island eller Sverige) som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge senest 30. juni i valgåret.
  • Øvrige utenlandske statsborgere som vil ha fylt 18 år innen utgangen av valgåret, og som har vært registrert bosatt i Norge sammenhengende de tre siste årene før valgdagen.


Står du i manntallet?
For å kunne stemme ved kommunestyre- og fylkestingsvalget må man være innført i manntallet i en kommune på valgdagen. Det er folkeregisteret pr. 30. juni i valgåret som legges til grunn for manntallet. Alle stemmeberettigede personer skal manntallsføres i den kommunen der de var registrert som bosatt på dette tidspunktet.

Manntallet for Tynset kommune vil bli lagt ut til offentlig ettersyn så snart det blir tilgjengelig etter 30. juni. Valgstyret vil kunngjøre tid og sted for utleggingen og opplyse om adgangen til, og fremgangsmåten for, å kreve feil rettet.
(Kommunene har ikke anledning til å publisere manntallet for sin kommune elektronisk. Det skal kun foreligge i papirutgave.)

Information in English

Individuals who are not Norwegian citizens may vote in municipal and county council elections, provided that they meet certain criteria.

https://valg.no/en/about-the-election/about-the-election/norwegian-municipal-and-county-council-elections/

Frasigelse av kommunale verv

Etter kommunestyrevalget 9. september 2019 skal kommunestyret oppnevne (re-oppnevne) personer til ulike råd og utvalg.

Dersom du ønsker å frasi deg et verv du har i inneværende periode, må dette meldes skriftlig til:

Tynset kommune

Torvgata 1

2500 Tynset

Eller e-post postmottak@tynset.kommune.no

Vi minner om at funksjonstiden for lagrettemedlemmer, meddommere, skjønnsmedlemmer, forliksråds-medlemmer og møtefullmektiger til forliksrådet er t.o.m. 31.12.2020.