Pårørendestøtte

Pårørendestøtte gis til de som yter særlig tyngende omsorgsoppgaver og kan gis i tre ulike former. Det kan være i form av opplæring, råd og veiledning i rollen som pårørende og omsorgsytelser, avlastning eller omsorgsstønad. Det skal legges stor vekt på hva den som yter omsorg og den som mottar omsorg mener når det vurderes hvilke tiltak som er aktuelle. Mange gir omsorg til sine nærmeste, uten at dette nødvendigvis blir definert som særlig tyngende. Når kommunen skal vurdere om omsorgsarbeidet er særlig tyngende, vil det blant annet legges vekt på:

 • hvor mange timer det gis omsorg
 • om arbeidet som gjøres er mer fysisk eller psykisk belastende enn det som er vanlig
 • om det gis mye omsorg på natt og dermed mister egen nattesøvn
 • hvordan omsorgsarbeidet er fordelt over tid
 • hvor lenge omsorgsarbeidet har pågått, eller er forventet å vare
 • om en på grunn av omsorgsarbeidet blir sosialt isolert og ikke kan ta ferie eller delta på fritidsaktiviteter selv
 • om en har omsorg for mer enn en person
 • om en har omsorgsplikt for den som en gir omsorg til, altså om det er eget mindreårig barn
 • om en taper inntekt som følge av omsorgen som gis

 

Ulike lovpålagte tjenester til pårørendestøtte:

 • Råd og veiledning - Pårørendestøtte kan være opplæring og veiledning til den som yter omsorg. Det kan være i forhold til hvordan ivareta den vedkommende det gir omsorg til på en forsvarlig måte, hvordan arbeide forebyggende med egen helsesituasjon, eller informere om hvilke rettigheter pårørende har og hva som finnes av tilbud til pårørende.
 • Avlastning - Avlastningstjenester innebærer alle typer avlastning, i hjemmet, på institusjon, på dagsenter med mer. Alle typer helse- og omsorgstjenester kan tildeles som avlastning til alle aldersgrupper med hjelpebehov. Avlastning kan være i form av besøkshjem, dagsenter, i hjemmet, støttekontakt, praktisk bistand daglige gjøremål og institusjon.
 • Omsorgsstønad - Omsorgsstønad skal gi en viss økonomisk kompensasjon til private som utfører særlig tyngende omsorgsarbeid, som ellers ville være kommunens ansvar. Kommunen står imidlertid fritt til å vurdere og beslutte om et konkret helse- og omsorgsbehov skal dekkes i form av ordinære tjenester til den pleie- og omsorgstrengende, eller om det skal gis omsorgsstønad til nærstående som ønsker å påta seg omsorgsoppgaven. Den enkelte har ingen rett til at omsorgsbehovet dekkes i form av omsorgsstønad. Kommunen avgjør også hvilket nivå lønnen skal ligge på.

 

Søknadsskjema helse- og omsorgstjenester

Vurderingsmomenter for tildeling av helse- og omsorgstjenester i Tynset kommune (PDF, 3 MB)